top of page

Bendrosios viešbučio paslaugų teikimo sąlygos

 Šios Bendrosios viešbučio paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB “VVARFF” Viešbučio “Porto”, esančio Plungės r. sav., Babrungo sen., Truikių k., Pramogų g. 2 (Viešbutis), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas

     1. Viešbučio teikiamos paslaugos:

Šiose Sąlygose “Viešbučio teikiamos paslaugos” reiškia Viešbučio svečių apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių patalpų nuomos paslaugas.

 

     2. Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka:

2.1.  Rezervacijos Viešbučiui dėl paslaugų teikimo siunčiamos viešbučio elektroniniu paštu, telefoniniu skambučiu, atvykus į viešbutį.

2.2.  Individualus svečias, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti į Viešbutį atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Viešbučio suteiktas paslaugas būdą;

2.3. Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Viešbučiu;

2.4. Registracijos Viešbutyje metu svečias (-iai) užpildo “Viešbučio svečio registracijos kortelę”, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas ir pasirašo.

2.5. Registracijos metu svečias privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikus tokio dokumento, svečias neregistruojamas, viešbučio paslaugos jam neteikiamos.

     3. Sutartis dėl Viešbučio teikiamų paslaugų:

3.1. Sutartis dėl  teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias elektroniniu paštu gauna rezervacijos patvirtinimą.

3.2. Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik kai jis patvirtinamas raštu;

3.3. Sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį;

 

3.4. Pripažinus vieną Sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis nepraranda galiojimo.

 

      4.  Atsakomybė ir daiktų saugojimas:

 

4.1. Viešbučio svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

4.2. Viešbučio svečiai privalo atlyginti Viešbučiui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių  ar jų pasikviestų į Viešbutį svečių kaltės;

4.3. Svečias (-iai) patys atsako už savo saugumą, naudojantis Viešbučio "Porto"  teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis viešbučio taisyklių.

4.4. Jeigu Viešbučio svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Viešbučio teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, maitinimo ar konferencijų patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Viešbučiu, Viešbutis turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Viešbučio teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

       5.  Nenugalima jėga (force majeure)

 

5.1. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

      6. Atvykimo ir išvykimo laikas

 

6.1. Viešbučio svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Viešbutį nuo 15.00 val.;

6.2. Viešbučio priimamajame įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) elektroninį raktą (-us);

6.3. Viešbučio svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iki 12.00 val.;

6.4. Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Viešbučio registratūros darbuotoją, kad pastarasis, esant galimybei, galėtų pratęsti svečio kambario elektroninio rakto galiojimo laiką;

6.5. Jei svečias išvyksta vėliau nei 12.00 val., jis privalo žodžiu įspėti apie tai Viešbučio administratorių, kad pastarasis galėtų pratęsti svečio kambario elektroninio rakto galiojimo laiką;

6.6. Jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

6.7. Jei su Viešbučiu yra sudaryta sutartis “Viešbučio paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;

6.8. Jeigu viešbučio kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta Viešbučio rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Viešbučiui mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

     7. Kainos ir mokėjimai:

 

7.1 Viešbučio teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos “Viešbučio paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Viešbučio tinklalapyje www.portopramogos.lt ir kitoje Viešbučio oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje;

 

7.2. Su Viešbučiu už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;

 

5.3. Jeigu nėra sutarta kitaip, už Viešbučio paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma po to, kai Viešbutis suteikė paslaugas. Jei su Viešbučiu yra sudaryta “Viešbučio paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Viešbučio teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos.

 

      6. Kitos sąlygos:

6.1. Viešbutyje rastus (paliktus) svečių daiktus Viešbutis įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;

6.2. Viešbučio svečiai privalo tinkamai naudotis Viešbutyje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Viešbučio administracijai apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

6.3. Išvykstant reikia susimokėti už Mini baro, skalbimo ir lyginimo bei restorano ir kt. Viešbutyje teikiamas paslaugas, išvykimo dieną apie tai informuojant registratūros darbuotojus.

6.4. Saugumui užtikrinti, kai kurios Viešbučio bendro naudojimo patalpos bei erdvės stebimos vaizdo kameromis.

6.5. Viešbučio patalpose ir kambariuose nerūkoma. Pažeidus šią taisyklę, taikoma 100 Eur bauda.

6.6. Viešbučio kambariai tvarkomi kasdien nuo 9:00 val. iki 17:00 val.

6.7. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir/ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar jo svečiai, atsako Viešbutyje užsiregistravęs svečias.

6.8. Viešbučio kambariuose ir kitose Viešbučio patalpose esantys daiktai yra „Porto“ viešbučio nuosavybė, todėl svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš viešbučio, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.

6.9. Viešbutyje nuo 23.00 iki 6.00 valandos draudžiama triukšmauti. Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6.10. Viešbučio svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis „Viešbučio svečio registracijos kortelėje“, kartu sutinka ir leidžia rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei vidinei statistikai tvarkyti.

6.11. Visa informacija, kurią Viešbutis ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;

6.12. Viešbutis, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

7. Priešgaisrinė sauga:

7.1. Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių. Išeidami iš kambario išjungti elektros prietaisus. Nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis. Gaisrinės saugos reikalavimų atmintinę rasite Viešbučio paslaugų aplanke.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, www.vvtat.lt, prašymo formą galimą užpildyti ir  EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

bottom of page